Purim
Pesach
Shvi'i shel Pesach
Yom Ha-Atzmaut
Shavuot
Rosh Hashanah
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Sukkot
Shemini Atzeret / Simchat Torah
  Januar
  Februar
  März
  April
  Mai
  Juni
  Juli
  August
  September
  Oktober
  November
  Dezember
 ‹ 2021
2022
2023 › 
# Datum Feiertag
1Donnerstag, 17. März 2022 Purim
2Samstag, 16. April 2022 Pesach
3Freitag, 22. April 2022 Shvi'i shel Pesach/Chol HaMoed Pesach
4Donnerstag, 5. Mai 2022 Yom Ha-Atzmaut
5Sonntag, 5. Juni 2022 Shavuot
6Montag, 26. September 2022 Rosh Hashanah
7Dienstag, 27. September 2022 Rosh Hashanah
8Mittwoch, 5. Oktober 2022 Yom Kippur
9Montag, 10. Oktober 2022 Sukkot
10Montag, 17. Oktober 2022 Shemini Atzeret / Simchat Torah