Pesach
Shvi'i shel Pesach
Yom Ha-Atzmaut
Shavuot
Rosh Hashanah
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Sukkot
Shemini Atzeret / Simchat Torah
  Januar
  Februar
  März
  April
  Mai
  Juni
  Juli
  August
  September
  Oktober
  November
  Dezember
 ‹ 2022
2023
2024 › 
# Datum Feiertag
1Donnerstag, 6. April 2023 Pesach
2Mittwoch, 12. April 2023 Shvi'i shel Pesach/Chol HaMoed Pesach
3Mittwoch, 26. April 2023 Yom Ha-Atzmaut
4Freitag, 26. Mai 2023 Shavuot
5Samstag, 16. September 2023 Rosh Hashanah
6Sonntag, 17. September 2023 Rosh Hashanah
7Montag, 25. September 2023 Yom Kippur
8Samstag, 30. September 2023 Sukkot
9Samstag, 7. Oktober 2023 Shemini Atzeret / Simchat Torah