Purim
Pesach
Shvi'i shel Pesach
Yom Ha-Atzmaut
Shavuot
Rosh Hashanah
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Sukkot
Shemini Atzeret / Simchat Torah
  Januar
  Februar
  März
  April
  Mai
  Juni
  Juli
  August
  September
  Oktober
  November
  Dezember
 ‹ 2023
2024
2025 › 
# Datum Feiertag
1Sonntag, 24. März 2024 Purim
2Dienstag, 23. April 2024 Pesach
3Montag, 29. April 2024 Shvi'i shel Pesach/Chol HaMoed Pesach
4Dienstag, 14. Mai 2024 Yom Ha-Atzmaut
5Mittwoch, 12. Juni 2024 Shavuot
6Donnerstag, 3. Oktober 2024 Rosh Hashanah
7Freitag, 4. Oktober 2024 Rosh Hashanah
8Samstag, 12. Oktober 2024 Yom Kippur
9Donnerstag, 17. Oktober 2024 Sukkot
10Donnerstag, 24. Oktober 2024 Shemini Atzeret / Simchat Torah