Pesach
Shvi'i shel Pesach
Yom Ha-Atzmaut
Shavuot
Rosh Hashanah
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Sukkot
Shemini Atzeret / Simchat Torah
  Januar
  Februar
  März
  April
  Mai
  Juni
  Juli
  August
  September
  Oktober
  November
  Dezember
 ‹ 2024
2025
2026 › 
# Datum Feiertag
1Sonntag, 13. April 2025 Pesach
2Samstag, 19. April 2025 Shvi'i shel Pesach/Chol HaMoed Pesach
3Donnerstag, 1. Mai 2025 Yom Ha-Atzmaut
4Montag, 2. Juni 2025 Shavuot
5Dienstag, 23. September 2025 Rosh Hashanah
6Mittwoch, 24. September 2025 Rosh Hashanah
7Donnerstag, 2. Oktober 2025 Yom Kippur
8Dienstag, 7. Oktober 2025 Sukkot
9Dienstag, 14. Oktober 2025 Shemini Atzeret / Simchat Torah