Purim
Pesach
Shvi'i shel Pesach
Yom Ha-Atzmaut
Shavuot
Rosh Hashanah
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Sukkot
Shemini Atzeret / Simchat Torah
  January
  February
  March
  April
  May
  June
  July
  August
  September
  October
  November
  December
 ‹ 2023
2024
2025 › 
# Date Public holiday
1Sunday, 24 March 2024 Purim
2Tuesday, 23 April 2024 Pesach
3Monday, 29 April 2024 Shvi'i shel Pesach/Chol HaMoed Pesach
4Tuesday, 14 May 2024 Yom Ha-Atzmaut
5Wednesday, 12 June 2024 Shavuot
6Thursday, 3 October 2024 Rosh Hashanah
7Friday, 4 October 2024 Rosh Hashanah
8Saturday, 12 October 2024 Yom Kippur
9Thursday, 17 October 2024 Sukkot
10Thursday, 24 October 2024 Shemini Atzeret / Simchat Torah